Biblioteka

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

W FILIPOWICACH

I. Funkcje i zadania biblioteki szkolnej:
1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów
oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy
realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,
uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych
funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych
przedmiotów.
3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.
4. Do zadań nauczyciela- bibliotekarza należy:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych
nośników cyfrowych itp.),
2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,
3) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej,
4) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,
5) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie
wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we
wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę
i piękno zawarte w treści książek,
6) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,
7) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu.

II. Ogólne zasady korzystania z biblioteki szkolnej:
1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać uczniowie i nauczyciele szkoły.
2. Wypożyczać książki wolno tylko na swoje nazwisko.
3. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę.
4. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie
5. Ze zbioru podręcznego uczniowie korzystają wyłącznie na miejscu.
6. Książki, materiały z tego zbioru mogą być wypożyczane nauczycielom na lekcje. Część
księgozbioru można przekazać do użytku w pracowniach przedmiotowych. Wówczas
odpowiedzialność materialna za zbiór spoczywa na nauczycielu przedmiotu.
7. Maksymalny czas wypożyczeń książki to 2 tygodnie. Za zgodą nauczyciela
bibliotekarza można go wydłużyć / z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
9. Uczeń może posiadać na swoim koncie jedynie 4 książki. W wyjątkowych
sytuacjach o większej ilości książek decyduje nauczyciel-bibliotekarz.
10. Uczeń przygotowujący się do konkursów ma prawo do wypożyczenia większej ilości
książek jednorazowo.
11. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę, nie może korzystać z
księgozbioru bibliotecznego.
12. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
13. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do
niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-
bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z
biblioteki.
14. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
15. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma
obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
16. Na terenie biblioteki obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków, picia
napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO
NA CZAS EPIDEMII COVID-19

§ 1

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi
na drzwiach wejściowych do biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.
2. Decyzję, w jakim zakresie i w jakich godzinach biblioteka jest otwarta na
potrzeby szkoły podejmuje Dyrektor.
3. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.
4 W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość 1,5 m od pozostałych użytkowników
oraz pracownika biblioteki.
5. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w
bibliotece. W tym samym czasie może to być 1 osoba.

§ 2

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

1. Użytkownikom ogranicza się do odwołania użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie .
2. W celu zamówienia książki należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki w wybrany
sposób:
- napisać poprzez dziennik elektroniczny
- osobiście, każdego dnia w godzinach pracy biblioteki.
3. Kącik czytelniczy pozostaje nieczynny do odwołania.
§ 3

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka , które
znajduje się w miejscu wydzielonym.
2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .
3. Zwracane egzemplarze są poddane 48 godzinnej kwarantannie i w tym czasie pozostają
wyłączone z wypożyczania.

§ 4

ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA BIBLIOTEKI
1. Pracownik biblioteki ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze
powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez
użytkowników.
3. Pracownik biblioteki powinien zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsca kwarantanny
dla książek i przechowywać je w tym miejscu 48 godzin od dokonania zwrotu.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA
PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

W FILIPOWIACH

1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Wyspiańskiego w Filipowicach zwanej dalej Szkołą. Wszystkie w/w zwane są dalej
podręcznikami / materiałami edukacyjnymi.
2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową, z
których każdy zawiera odrębny numer inwentarzowy przypisany uczniowi w danym
roku szkolnym.
3. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do materiałów ćwiczeniowych. Nie są
one oddawane z końcem danego roku szkolnego.
4. Rodzice / Opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym
regulaminem w trakcie pierwszego zebrania z wychowawcą. Wychowawca ma
obowiązek poinformować rodziców / prawnych opiekunów, aby uczniowie sprawdzili
stan podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, a ewentualne
uszkodzenia natychmiast zgłosili wychowawcy lub nauczycielowi bibliotekarzowi.
5. W przypadku jeśli dojdzie do zniszczenia, zagubienia, niezwrócenia podręczników lub
jego integralnej części (np. dołączonych płyt, map itp.) Dyrektor Szkoły zobowiązuje
Rodziców / Opiekunów prawnych ucznia do zakupienia takiej samej pozycji książkowej
i przekazania do biblioteki szkolnej.
6. Za zniszczenie podręcznika uważa się: potarganie, wyrwanie kartek popisanie stron /
okładek, zalanie, trwałe zabrudzenie, zagięcie rogów, które utrudniają lub
uniemożliwiają swobodne kartkowanie książki, zniszczenie okładek książki
(nadtarganie, zagniecenie, rozdarcie rogów), użycie niewłaściwych okładek, które
pozostawiają klej lub trwałe uszkodzenia.
7. W przypadku zagubienia, zniszczenia przez ucznia materiałów ćwiczeniowych rodzic /
opiekun prawny na własny koszt dokonuje ich zakupu.
8. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego (zmiana
miejsca zamieszkania w obrębie miasta, województwa i kraju), zobowiązany jest do
oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów
edukacyjnych). Oddane podręczniki (materiały edukacyjne) będą mogły służyć
ewentualnie nowoprzyjętym uczniom w trakcie dalszego trwania roku szkolnego. Na
koniec danego roku szkolnego obowiązkowy zwrot dotyczy wszystkich podręczników.

9. Zwrotu wypożyczonych podręczników uczniowie dokonują dwa tygodnie przez
zakończeniem roku szkolnego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy uczeń przystępuje do
egzaminu poprawkowego.
10. Wypożyczenia podręczników dla uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych na dany rok
szkolny dokonuje nauczyciel przedmiotowy z wybranym uczniem lub wychowawca
klasy po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, potwierdzając
odbiór na protokole wydania podręczników.
11. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia / oddawania
podręczników (materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych), będą
zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
12. Uczniowie pod szczególną pieczą Rodziców zobowiązani są do dbałości o podręczniki
(obowiązkowe obłożenie, niepisanie wewnątrz, niezaginanie, nierzucanie
itp.).Podręcznik w celu zabezpieczenia należy obłożyć okładką, którą można w każdej
chwili bezpiecznie usunąć (nie przyklejać np. klejem lub taśmą klejącą do okładek
książki), ponadto nie przyklejać żadnych naklejek bezpośrednio na okładki podręcznika.
13. Nauczyciele uczący, wychowawcy oraz nauczyciel bibliotekarz zobowiązani są do
monitorowania stanu podręczników podczas prowadzenia zajęć przez cały rok szkolny.
14. Szkoła zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w Regulaminu.
Każdy użytkownik biblioteki szkolnej zobowiązany jest do zaznajomienia się z
niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim zaleceń.