ZDALNE NAUCZANIE

WYTYCZNE – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.
Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub
wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie
całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających {…}. Podczas
wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić
zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest
wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma
obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) {…}
4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe –
mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku {…} (w przypadku
zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków
zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
11. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić
przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali
egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi
zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
12. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed
rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:
1) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której
powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla
zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej
w np. 15-, 20-minutowych odstępach)
2) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne
lub oddziały
3) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np.
podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych)
4) zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20-minutowych
odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40),
z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia
podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach,
a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od
godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli
egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia
lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi.)
Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej
na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich
15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem
egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.


 

KONSULTACJE

Decyzją MEN w szkole mogą odbywać się od dnia 25 maja- dla klas VIII, a od 1 czerwca dla klas V- VII- konsultacje.
Wobec powyższego opracowaliśmy Procedurę konsultacji, wraz z harmonogramem. Bardzo proszę o zapoznanie się z w/w dokumentem. W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawcami klas, którzy udzielą Państwu odpowiedzi.
Z poważaniem- Barbara Łabuzek
Procedura konsultacji w Szkole Podstawowej w Filipowicach w Filipowicach
1. W konsultacjach mogą brać udział uczniowie :
- klas VIII- od 25.05.20r.
- klas V- VII- od 01.06.20r.
2. Uczniowie lub ich rodzice zgłaszają chęć uczestnictwa w konsultacjach z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny, do godziny 14.00 dnia poprzedzającego konsultacje.
3. Po otrzymaniu informacji od ucznia lub jego rodzica- nauczyciel kontaktuje się z uczniem poprzez dziennik elektroniczny bądź telefonicznie i proponuje uczniowi konkretną godzinę konsultacji.
4. Nauczyciel może zaprosić ucznia na konsultacje (co najmniej 2 dni przed planowanym terminem spotkania).
5. Konsultacje mogą odbywać się indywidualnie, bądź w grupach maksymalnie 3- osobowych.
6. Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami GIS, MEN i MZ.
7. Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno uczniowi przyjść do szkoły.
9. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
10. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia
11. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
12.Uczniowie wchodzący do szkoły powinni dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, muszą mieć zakryte usta i nos.
13. Po wyjściu uczniów z sali lekcyjnej- pomieszczenie to będzie wietrzone i dezynfekowane.
Harmonogram konsultacji nauczycieli:
Poniedziałek:
9.00- 10.00 - M. Chochół, L. Dorynek
10.00- 11.00 - M. Dudek, S. Szczuka
Wtorek:
9.00- 10.00 - H. Karp- Starzycka
10.00- 11.00 - J. Skotniczna, W. Święszek
11.00- 12.00 - A. Flisiak
Środa:
9.00- 10.00 - B. Ćmielewska- Skorus
10.00- 11.00 - M. Sendor A. Nowak
Czwartek:
9.00- 10.00 - A. Maciejowska- Łagan M. Wójcik
10.00- 11.00 - M.Mrózek, A. Popiołek
11.00- 12.00 - L. Łoboś
Piątek:
9.00- 10.00 – B. Łabuzek,
10.00- 11.00 - A. Flisiak, M. Mrózek
11.00- 12.00 - M. Chochół, R. Szkarłat
OBOWIĄZKI UCZNIA PODCZAS KONSULTACJI

1. Rodzic lub uczeń umawia się z nauczycielem na konsultacje (na określony termin i godzinę  zgodnie z „Procedurą konsultacji”).

2. Po wejściu do szkoły, uczeń przekazuje Oświadczenie (które znajduje się poniżej)  podpisane przez Rodziców.

3. Uczeń wchodząc do szkoły musi mieć zakryte nos i usta ( powinien być zaopatrzony w maseczkę bądź przyłbice).

4. Po wejściu do szkoły uczeń będzie miał mierzoną temperaturę ( przez pracownika szkoły).

5. Następnie uczeń winien zdezynfekować ręce.

6. Kolejno, uczeń udaje się do wyznaczonej sali, na konsultacje z nauczycielem,

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA PODCZAS KONSULTACJI

1. Dzień przed terminem konsultacji, nauczyciel informuje dyrektora- poprzez dziennik elektroniczny, bądź telefonicznie, o planowanych konsultacjach,  w tym o ilości uczniów, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w spotkaniach z nauczycielem.

2. Nauczyciel  wchodząc do szkoły musi mieć zakryte nos i usta ( powinien być zaopatrzony w maseczkę bądź przyłbice).

3. Po wejściu do szkoły nauczyciel będzie miał mierzoną temperaturę  (przez pracownika szkoły).

4. Następnie nauczyciel udaje się do sali lekcyjnej  na konsultacje.

5. Po wyjściu ucznia z sali, nauczyciel otwiera okno i wietrzy klasę, a pracownik  obsługi dezynfekuje stół i krzesła przy którym siedział uczeń.

6. Następnie nauczyciel wypełnia „ Kartę Konsultacji”.

  

Oświadczenie:
1. Oświadczam, iż do szkoły posyłam  dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych,
 (dotyczy również objawów alergicznych).
2. Zobowiązuję się do:
- przekazania dyrektorowi placówki istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka,
- nieposyłania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji,
- zaopatrzenia swojego dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust,
- do bycia w stałym kontakcie telefonicznym ze szkołą (odbieranie telefonu ze szkoły).

3. Zapoznałem/-am się z „Procedurą Konsultacji” (została przesłana na adres Rodziców oraz umieszczona na stronie Internetowej szkoły).

4. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojemu dziecku.
5. Posyłając dziecko do szkoły w okresie epidemii jestem w pełni świadomy skutków

zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Filipowice, data………………………………                                           Podpisy rodziców:


 

 

Dyżury nauczycieli – (konsultacje poprzez dziennik elektroniczny)  w terminie do dnia 24.05.2020r.

B. Łabuzek- wtorek i czwartek 10.00- 14.00

J. Skotniczna- poniedziałek 10.00- 11.00 czwartek 14.00- 17.00

M. Dudek- poniedziałek 9.00- 10.00

M. Chochół- wtorek i czwartek 10.00- 12.00 

L. Pudlik-środa 10.00- 11.00

A. Nowak- wtorek 10.00- 11.00

A. Flisiak- środa 17.00- 18.00 piątek 09.00- 10.00

A. Maciejowska- Łagan- poniedziałek 11.00- 12.00

H. Karp- Starzycka- środa 11.00- 12.00

S. Szczuka- środa 11.00- 12.00

A. Popiołek- środa 9.00- 10.00

B. Ćmielewska- Skorus- czwartek 18.00- 19.00

P. Liszka- wtorek 10.00- 11.00

M. Wójcik- wtorek 11.00- 12.00

E. Pawlikowska-czwartek 10.00- 11.00

I. Kwiatek- środa 10.00- 11.00

M. Ślęzak- piątek 10.00- 11.00

M. Mrózek – czwartek 10.00- 11.00

W. Święszek- wtorek 10.00- 11.00

M. Sendor- wtorek 10.00- 11.00

L. Łoboś- środa 10.00- 11.00

L. Dorynek- piątek 11.00- 12.00

E. Rozmus- środa 11.00- 12.00

B. Socha- czwartek 11.00- 12.00

 

Zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach   obowiązujące od 25 marca 2020r.

 

Podstawa prawna :

  •  art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświatyw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

1. Nauczanie  zdalne z uczniami prowadzone jest  zgodnie z planem lekcji, przy użyciu następujących zasobów:

a)      materiałów autorskich nauczycieli przesyłanych uczniom za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan w postaci dokumentów, zdjęć, skanów  (karty pracy, ćwiczenia, kartkówki, sprawdziany itp.),

b)     dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/,

c)      stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/,

d)     materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,

e)      platform: matlandia, pi-stacja ,matzoo,gov.pl ,aplikacji muzycznych, wordwall.net, quizizz.com,pistacja.tv, epodreczniki.pl, gov.pl/zdalnelekcje i inne,

f)       zajęcia, konsultacje poprzez np. dziennik elektroniczny, pocztę mailową, konsultacje telefoniczne, bądź inne zaproponowane przez nauczyciela

g)      innych niż wymienione materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2. Podstawowym narzędziem do komunikacji między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami będzie dziennik elektroniczny Vulcan, poczta elektroniczna, rozmowy telefoniczne, aplikacje do komunikacji .

 

3.Formy przekazu materiałów edukacyjnych pozostają do decyzji uczących. Mogą to być nagrywane przez nauczycieli filmiki, bądź filmy instruktażowe do danej lekcji.
W pełni akceptowalne są również materiały w formie elektronicznej(np. Pliki pdf,RTF, doc, pliki dźwiękowe,linki do materiałów itp.).

 

4.Zaleca się wysyłanie zadań na kolejny dzień -1 dzień wcześniej, tak by Rodzic mógł zorganizować nauczanie dziecka przed wyjściem do pracy.

 

5. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.


6.Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.

 

7.Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).


8.W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

 

9. Uczniowie  przesyłają drogą elektroniczną zadania, kartkówki, sprawdziany, wypracowania, referaty, prezentacje, karty pracy (w postaci skanów, zdjęć, plików).

10. Nauczyciel każdorazowo określa, które formy pracy uczniów mają być przesłane do sprawdzenia i w jakim terminie oraz które podlegają ocenie i na jakich zasadach.

11.  Nauczyciel przechowuje wszystkie wiadomości od uczniów, które zawierały formy podlegające ocenie :kartkówki, sprawdziany, wypracowania, karty pracy, referaty  na swojej skrzynce e-mail.

12.Formy podlegające ocenia

a)      -sprawdziany,

b)      -kartkówki,

c)      -testy on line

d)     - karty pracy,

e)      -prezentacje,

f)       -wypracowania,

g)      -referaty,

h)      -prace plastyczne, techniczne,

i)        -dzienniczków ćwiczeń/ aktywności fizycznej

j)        - inne zadania które zostały zlecone do wykonania

13. Przez sprawdzian lub kartkówkę rozumie się formę, na którą po wysłaniu przez nauczyciela uczeń ma określony czas na jej wykonanie i odesłanie na skrzynkę e-mail nauczyciela (np. jedną godzinę).

14. W przypadku uczniów z orzeczeniami i opiniami PPP nauczyciel może indywidualnie dostosować  czas na zrobienie i odesłanie kartkówki czy sprawdzianu.

15. Sprawdziany i kartkówki są zapowiadane poprzez  odpowiedni wpis w terminarzu dziennika elektronicznego Vulcan oraz  wiadomość do uczniów  i rodziców z  zachowaniem zasady, że sprawdziany zapowiadamy tydzień wcześniej, a kartkówki dwa dni wcześniej. W tygodniu nie może być więcej niż trzy sprawdziany.

16. Nauczyciele wpisują do dziennika Vulcan wszystkie planowane działania z uczniami, które uczniowie muszą odesłać: zadania domowe, karty pracy, referaty, wypracowanie, prace plastyczne i techniczne (zdjęcia) wraz z dokładnym terminem ich wykonania dla uczniów .

17. Wszystkie formy pracy uczniów oceniane są zgodnie z kryteriami określonymi w statucie szkoły.

18. W celu zachowania higieny pracy uczniów i równomiernego rozłożenia  czasu pracy ustalono:

a) z przedmiotów: matematyka,j.polski,biologia,chemia,fizyka,geografia,historia,j.angielski,wos,  j.niemiecki, wiedza o społeczeństwie  może odbyć się maksymalnie jedna forma podlegająca ocenie raz w tygodniu.

b) z przedmiotów:  informatyka, religia, edukacja dla bezpieczeństwa, technika, plastyka, muzyka może odbyć się maksymalnie jedna forma podlegająca ocenie raz na dwa tygodnie.

19. Nauczyciele w zadaniach na dany dzień będą uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

20. Prace plastyczno- techniczne powinny być proponowane w takiej formie, aby uczeń mógł wykorzystać materiały dostępne w każdym domu.

21.W czasie zdalnego kształcenia uczniowie klas ósmych będą głównie realizować zagadnienia z przedmiotów egzaminacyjnych. Tematy z innych przedmiotów będą stanowiły dodatek tak, aby znacząco nie obciążać uczniów.

22.W klasach  kl.  1-3  działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada .

23. Nauczyciele kl 1-3 udostępniają rodzicom:
a) linki do stron, za pomocą których uczniom łatwiej będzie zrozumieć nowe treści (np. gov.pl), a także do programów, zabaw on-line;
b) propozycje wykonania projektów plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów do wyboru;
c) propozycje książek do codziennego czytania, zestawy ćwiczeń ruchowych


24. Nauczyciele kl 1-3 zachęcają rodziców, by włączać dzieci w możliwe do wykonania na ich poziomie wszelkie prace domowe, których przebieg można wzbogacać np. o aspekty matematyczne (obliczanie kalorii produktów użytych do wykonania ciasta, ważenie, odmierzanie, odliczanie), o aspekty związane z ochroną środowiska (np. segregacja śmieci i rozmowa o tym procesie) czy aspekty związane z rozumieniem własnych emocji (np. podczas gier planszowych doświadczanie radości zwycięstwa czy akceptowania przegranej).

25. Rodzice zobowiązani są do zorganizowania dzieciom warunków do nauki w domu, motywowania i wspierania dzieci w systematycznym uczeniu się poza szkołą, a także zadbania o bezpieczeństwo w sieci internetowej.

26. Nad zachowania odpowiednich proporcji między czasem efektywnej nauki i czasem odpoczynku czuwać będą koordynatorzy klas.

27. Koordynatorem w klasie jest wychowawca.

28. Zadaniem koordynatorów jest:

a) monitorowanie terminarza klasy,

b) reagowanie w sytuacji, gdy uczniowie zgłaszają nadmiar zadań do wykonania,

c) monitorowanie odczytywania wiadomości w dzienniku elektronicznym lub poczcie,

d) w razie problemów z komunikacją  z uczniem lub rodzicami zgłoszenie faktu do dyrektora szkoły

29.W miarę możliwości Rodzice powinni  wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

30. Jeżeli uczeń w domu nie posiada komputera lub dostępu do Internetu, zobligowany jest do zgłoszenia tej informacji do Dyrektora Szkoły. W takim przypadku  materiały do nauki będą przygotowane w wersji papierowej.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMATOR DLA RODZICÓW

BHP ZDALNEGO NAUCZANIA

ZASADY OCENIANIA - ANEKS NA CZAS ZDALNEGO NAUCZANIA