REKRUTACJA

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023


 LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 2022/2023

OSWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA


 

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

ZARZĄDZENIE

 


 


LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 2021/2022

OSWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA


 REGULAMIN PRZEDSZKOLA

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

ZARZĄDZENIE

UCHWAŁA - PRZEDSZKOLE

UCHWAŁA - KLASA I 


 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

 OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA

 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

 POBIERZ WNIOSEK

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

POBIERZ WNIOSEK 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice na rok szkolny 2020/2021.

ZARZĄDZENIE

UCHWAŁA - PRZEDSZKOLE

UCHWAŁA - KLASA I  


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice na rok szkolny 2019/2020.

Strona I

Strona II

Strona III

 

Określenie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Strona I

Strona II

 

Określenie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice oraz określenia dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów

Strona I

Strona II

 

 

 

 

KARTA ZAPISU DZIECKA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Proszę o przyjęcie ..................................................................................ucz. klasy......................

                                                (imię i nazwisko dziecka)

do świetlicy szkolnej.

 

Dane o dziecku

Data i miejsce urodzenia ..............................................................................................................

Adres zamieszkania

.......................................................................................................................................................

Tel. domowy

.......................................................................................................................................................

Telefony komórkowe rodziców

matki.........................................................

ojca...........................................................

Bardzo prosimy o natychmiastowe uaktualnianie numerów powyższych telefonów.

 Dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka np. stałe choroby, wady rozwojowe,

alergie itp.

.......................................................................................................................................................

Dane o rodzicach (opiekunach) dziecka

Imię i nazwisko ojca (opiekuna)...................................................................................................

Imię i nazwisko  matki (opiekunki)..............................................................................................

 

Miejsce pracy rodziców (opiekunów) matki..............................................................................................................................................ojca................................................................................................................................................

 

Czas przewidywanej obecności dziecka w świetlicy.(Proszę wpisać poszczególne dni tygodnia).

Poniedziałek do godziny.........................

Wtorek do godziny..................................

Środa do godziny.....................................

Czwartek do godziny...............................

Piątek do godziny....................................

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w formie pisemnej należy przekazać nauczycielowi świetlicy.

 

Polecenia wydane ustnie dziecku nie będzie respektowane.

 

                                                          UPOWAŻNIENIE

Ja (imię i nazwisko rodzica).........................................................upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka).................................................

następujące osoby (proszę wpisać również stopień pokrewieństwa):.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                          ........................................................................

                                                                                    (data, czytelny podpis rodzica)

 

Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną należy wypełnić poniższe oświadczenie.

 

                                                   OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne  opuszczanie przez moje dziecko (imię

i nazwisko dziecka)...................................................................................................świetlicy szkolnej. Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu.

 

                                                                  ....................................................................................

                                                                                       (data, czytelny podpis rodzica)

 

Biorę całkowitą odpowiedzialność za dziecko w przypadku, gdy nie zgłosi się do świetlicy szkolnej  po skończonych zajęciach lekcyjnych.

 

 

Zobowiązuję się do odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy.

 

Ponadto, oświadczam, że:

 

1.Moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy po uzgodnieniu z nauczycielem może samodzielnie wychodzić na teren szkoły (np. do biblioteki).

2. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców.

3.Zapoznałam/łem się z Regulaminem pracy świetlicy. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu świetlicy, oraz do ścisłej współpracy z personelem szkoły, w celu zapewnienia naszemu dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy.

4.Ponadto, zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej, przyjmując do wiadomości, że od godziny 16.00 odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice (opiekunowie dziecka).

 

                                                                  ....................................................................................

                                                     (data, czytelny podpis rodzica)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. wyrażam zgodę, aby moje dane zawarte we wniosku były wykorzystane w procesie rekrutacji oraz ewidencji szkoły.

                                                                  ....................................................................................

                                                             czytelny podpis rodzica

 

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Klasa Oa

 1. Budzyńska Oliwia
 2. Gleń Lena
 3. Kalęba Martyna
 4. Kuflik Bartosz
 5. Przybył Nadia
 6. Wójcik Alex
 7. Wójcik Amelia
 8. Nizioł Natalia
 9. Mitka Igor
 10. Jastrzębski Tomasz
 11. Słomka Ola
 12. Krawczyk Piotr
 13. Stryczek Konstanty
 14. Surdziel Jan
 15. Smółka Wojciech
 16. Chodacka Zuzanna
 17. Gaj Gabriela
 18. Pałka Maciej
 19. Betke Nadia

 10 dziewcząt  9 chłopców

 Klasa Ob.

 1. Dudek Aleksandra
 2. Dudek Gabriela
 3. Furtak Adrian
 4. Kurowska Patrycja
 5. Okoniewski Ignacy
 6. Piszczek Franek
 7. Rozmus Aleksandra
 8. Rusin Dominika
 9. Smółka Kacper
 10. Sobczyk Kacper
 11. Ścigaj Wiktor
 12. Ziomek Zofia
 13. Kurdziel Mikołaj

 6 dziewcząt 7 chłopców

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do Oddziału Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Filipowicach

Rekrutację przeprowadza się w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. Nr 2156, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz z 2015 r. poz.1942),
 • Uchwałę nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz.Urz.Woj.Mał. z 2015 r. poz.1283).

  

Rozdział I

Tok postępowania rekrutacyjnego

 1.     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Filipowicach, ogłasza rekrutację dzieci  do Oddziału Przedszkolnego.

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego  obejmuje:

1)     Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego,

2)     Powołanie Komisji Rekrutacyjnej,

3)     Prace komisji rekrutacyjnej:

a)  ustalenie  i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych              i niezakwalifikowanych do rekrutacji,

b)  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego,

c)  sporządzanie uzasadnień odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),

d)  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

4)     Rozpatrywanie przez dyrektora odwołań od wniosków komisji rekrutacyjnej,

5)     Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

 

Rozdział II

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Podstawowa rekrutacja dzieci do  oddziału przedszkolnego odbywa się raz w roku.
 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa  Burmistrz Gminy Krzeszowice w formie Zarządzenia.
 3. Liczba oddziałów oraz liczba miejsc w oddziałach, określone na dany rok szkolny w arkuszu organizacji pracy szkoły są liczbą maksymalną.
 4. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 4 do 7 lat zamieszkałe na terenie miejscowości Filipowice, z zastrzeżeniem punktu 5 .
 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  9 lat.
 6. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,                 w którym dziecko kończy 6 lat.
 7. W przypadku dziecka, o którym mowa w pkt 5, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 8. Dzieci w wieku 4–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego                w przedszkolu.
 9. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 10. Dzieci spoza obwodu przedszkola obejmującego miejscowości wymienione w pkt 4              i zamieszkałe na terenie Gminy Krzeszowice przyjmowane są do oddziału przedszkolnego po zaspokojeniu potrzeb dzieci zamieszkałych w obwodzie.
 11. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Krzeszowice mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w miarę wolnych miejsc.
 12. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na dany rok szkolny obowiązani są złożyć, w określonym terminie, prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego, o którym mowa w rozdziale I, pkt 2, ppkt 1.
 13. Komisja dokonuje rekrutacji do oddziału przedszkolnego zgodnie kryteriami podstawowymi
  i dodatkowymi.
 14. Kryteria podstawowe:

1)     wielodzietność rodziny kandydata,

2)     niepełnosprawność kandydata,

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)       objęcie kandydata pieczą zastępczą.

15. Wszystkie kryteria podstawowe mają jednakową wartość.

 16.Kryteria dodatkowe i wartość punktową określa Rada Miejska.

 1. W przypadku spełnienia kryteriów pkt 15 i 17, w dalszej kolejności o przyjęciu dziecka do placówki decyduje kolejność zgłoszeń wg daty i godziny wpływu Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
 2. Po spełnieniu kryteriów podstawowych i dodatkowych w dalszej kolejności do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci zamieszkujące poza podlegającym obwodem, z terenu Gminy Krzeszowice.
 3. Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu Gminy Krzeszowice w oddziale przedszkolnym pozostaną wolne miejsca, placówka może przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, przeprowadzając rekrutację uzupełniającą, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.

 

Rozdział III

Skład Komisji Rekrutacyjnej

 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1)     trzech członków Rady Pedagogicznej wybranych na posiedzeniu Rady,

2)     dwóch przedstawicieli Rodziców wybranych przez Radę Rodziców.

 1. Dodatkowo w Komisji Rekrutacyjnej może uczestniczyć Przedstawiciel Burmistrza Gminy.

  

Rozdział IV

Zasady ogłaszania rekrutacji

 

 1. Na każdy rok szkolny terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa Burmistrz Gminy w formie Zarządzenia.
 2. Informację o rekrutacji umieszcza się na tablicy informacyjnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 Rozdział V

Dokumenty dotyczące rekrutacji

 

 1. Dokumenty składane przez rodziców do oddziału przedszkolnego to:

1)     wniosek o przyjęcie do przedszkola – dziecka po raz pierwszy zapisywanego,

2)     deklaracja kontynuacji edukacji– dziecka wcześniej uczęszczającego,

3)     oświadczenia i zaświadczenia rodzica o spełnianiu kryteriów, o których mowa w rozdz. II pkt 15 i pkt 17.

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 składa się do Dyrektora Szkoły.
 2. Komisja ma prawo do uzupełnienia wniosku o dane, które mogą mieć wpływ na wynik rekrutacji.

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 

 1. Ogłoszenie wyników rekrutacji podstawowej i uzupełniającej określa Burmistrz Gminy                 w Zarządzeniu.
 2. Po zakończeniu rekrutacji decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Dyrektor Szkoły.
 3. Kwestie proceduralne nie ujęte w niniejszym Regulaminie Rekrutacji ustala Komisja Rekrutacyjna.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. S. Wyspiańskiego w Filipowicach

Barbara Łabuzek

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W FILIPOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

   Wniosek wypełniają rodzice tych dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola

Uwaga: prosimy wypełnić wniosek czytelnie, odpowiadając rzetelnie na wszystkie pytania.

Wniosek niekompletny nie zostanie rozpatrzony. Termin składania wniosków: 01.03.2018 – 16.03.2018 do godz.15:00

 

 1. Dane osobowe dziecka i rodziców. Wypełnić drukowanymi literami lub wstawić znak x

 

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata  

 

     ……………………………………………………………..     

 

2.   Data i miejsce urodzenia kandydata ………………………………………………… 

 

3.   PESEL kandydata. W przypadku braku PESEL serie i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość:

 

        …………………………………………………………………………………………………..

 

4.  Imię/Imiona i Nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów kandydata

 

Matki ………………………………………………………………………………………….

 

Ojca ……………………………………………………………………………………………

 

5. Adres miejsca zamieszkania rodziców /prawnych opiekunów

 

   Matki ………………………………………………………………………………………

 

   Ojca …………………………………………………………………………………………

 

6. Adres miejsca zamieszkania kandydata

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

7. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/ prawnych opiekunów kandydata

 

Matki

Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………….

 

Telefon do kontaktu  …………………………………………………………………………………….

 

 Ojca

Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………….

 

Telefon do kontaktu  …………………………………………………………………………………….

 

Inne …………………………………………………………………………………

 

 8. Inne informacje o dziecku  ważne do funkcjonowania w przedszkolu

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

9. Potwierdzenie zatrudnienia rodziców / prawnych opiekunów

 

RODZAJ DANYCH

M A T K A  /  OPIEKUNKA  PRAWNA

O J C I E C  /  OPIEKUN  PRAWNY

 

Imię i Nazwisko

 

 

 

 

Rodzaj pracy

Stała/dorywcza/nie pracuje

( właściwe podkreślić)

Stała/dorywcza/nie pracuje

( właściwe podkreślić)

     

POTWIERDZENIE

ZATRUDNIENIA

lub studiów w formie dziennych, stacjonarnych

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

 (można dołączyć zaświadczenia)

 

pieczątka

 

 

pieczątka

 

 1. Informacja rodziców o spełnieniu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnienie* we właściwej rubryce wstaw znak X

 

Nazwa Kryteriów

Załączniki dołączone do wniosku potwierdzające spełnienie kryterium

Zaznaczyć znakiem  „X”- spełnienie kryterium

1.Wielodzietność rodziny kandydata- co  oznacza rodzinę wychowującą 3 i więcej dzieci.

 

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

 

2 Niepełnosprawność kandydata

 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

 

6. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie

( samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę , kawalera , wdowę , wdowca , osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną , chyba , że osoba ta wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem-

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 

dokument poświadczający objęcie

 

 

 1. Informacja o spełnieniu kryteriów ustalonych przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym*we właściwej rubryce  wstaw znak X

 

L.P

 

KRYTERIA

        LICZBA

PUNKTÓW

 

 1.

Dziecko obojga rodziców pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiujących w formie dziennych studiów stacjonarnych

           4

 

 2.

Dziecko posiadające rodzeństwo kontynuujące edukację w placówce pierwszego kontaktu

           4

 

 3.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim

           4

 

 4.

Dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny

           2

 

 5.

Dziecko z rodziny , w której dochód w rozumieniu art.131 ust.9 i 10 umowy o prawie oświatowym, na jednego członka rodziny nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych tj 674.00 zł netto, przy dziecku niepełnosprawnym 764 zł netto.

         

           1

 

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia powyższych kryteriów:

 

 1. potwierdzenie na wniosku lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodziców bądź  zaświadczenie potwierdzające odbywanie studiów dziennych stacjonarnych,

     3.   postanowienie sądu o ustanowieniu dla rodziny kuratora,

     4.   zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, potwierdzające objęcie   

           rodziny dziecka wsparciem asystenta rodziny,

 

IV. Obowiązek Rocznego Przygotowania Przedszkolnego

(wypełniają rodzice dzieci sześcioletnich)

 

Adres placówki w której dziecko powinno spełniać Obowiązek Rocznego Przygotowania Przedszkolnego / dot. dzieci 6-cio letnich zameldowanych poza obwodem/

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Preferowane przedszkola  dla zgłaszanego dziecka - wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli

preferencja  2 ……………………………………………………….

                     (nazwa przedszkola, adres )

 

preferencja 3 …………………………………………………………

                     (nazwa przedszkola, adres)

 VI. Oświadczenia wnioskodawcy

 1)     Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej , że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

2)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

3)     W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych danych do przedszkola/organu prowadzącego  i organu uprawnionego  do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia i przetwarzanie tych danych przez te podmioty.

4)     Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie właściwego przedszkola.

 

 

……………………………….                                             ……………………………………………………………

 miejscowość, data                                                          czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych 

 

 1. Informacja

Dane zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym , prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) oraz w celu poznania sytuacji rodzinnej dziecka niezbędnej w pracy edukacyjno-wychowawczej, szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom i pracownikom administracji przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.  Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych wyrażam zgodę na zebranie powyższych danych   o dziecku  i jego rodzinie oraz przetwarzanie ich na potrzeby przedszkola oraz aktualizacji centralnej bazy Systemu Informacji Oświatowej

1)     Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor przedszkola .

 

 ……………………………….                                             ……………………………………………………………

 miejscowość, data                                                          czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych            

 1. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem    

       faktyczny i   jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 2. Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych we   

      wniosku.

 

……………………………….                                             ……………………………………………………………..

miejscowość, data                                                              czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych     

   

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach

w roku szkolnym 2018/2019

 

            Deklaruję kontynuację wychowania przedszkolnego córki/syna

 

……………….………………………………………………………………………………….  (imię i nazwisko dziecka)

w roku szkolnym  2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach.

 

 1. Dane osobowe dziecka i rodziców
 1. Imię/ imiona i nazwisko dziecka

            …………………………………………………………………………………………

 1. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………
 2. PESEL  ………………………………………………………………………………..
 3. Adres miejsca zamieszkania dziecka ………………………………………………….
 4. Imię i nazwisko rodziców dziecka /opiekuna prawnego

Matki ……………………………………………………………………………………

           Ojca  ……………………………………………………………………………………..

      6.   Adres zamieszkania rodziców dziecka/prawnego  opiekunów

Matki ……………………………………………………………………………………

           Ojca  ……………………………………………………………………………………..

 1.  Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

Matki ……………………………………………………………………………………

           Ojca  ……………………………………………………………………………………..

      8.  Miejsce pracy rodziców dziecka/ opiekunów prawnych

Matki ……………………………………………………………………………………

           Ojca  ……………………………………………………………………………………..

 

 

 1. Oświadczenia

1)      Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

2)      Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora w przypadku zaistniałych zmian zawartych w deklaracji.

3)      Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

     4) Zapoznałem/łam/ się z Regulaminem Rekrutacji Dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Filipowicach.

 

III. Informacja

            Dane zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz w celu poznania sytuacji rodzinnej dziecka niezbędnej w pracy edukacyjno-wychowawczej, szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom i pracownikom administracji przedszkola, którzy są zobowiązani
do zachowania tajemnicy służbowej.  Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych wyrażam zgodę na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie oraz przetwarzanie ich na potrzeby przedszkola oraz aktualizacji centralnej bazy Systemu Informacji Oświatowej.    Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor.

                                                                                                                                                

……………………………….                                 ……………………………………...…….                         (miejscowość, data)                                                                                (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 

 

Rekrutacja dzieci na świetlicę szkolną

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY

Rok szkolny 2017/ 2018

 

I.                  Informacja o uczniu:

Imiona i nazwisko……………………………………………………………………… kl. …………………

ur.: …………….w (miejscowość): ……………..…. PESEL:……………………… zam.:……………………..

tel. domowy ……………………….nr tel. matki ………………………… nr tel. ojca ……………………..

 

II.               Informacja dla Komisji Rekrutacyjnej: ( wpisać TAK lub NIE)

 

1. rodzic samotnie wychowujący i pracujący ………..

2. rodzina zastępcza                                       ………..

3. oboje rodzice pracujący                              ………..

4. rodzina wielodzietna (3 i więcej dzieci)     ………..   ilość dzieci w rodzinie  …………

 

 

    Informacja o matce (opiekunie prawnym):                                        Informacja o ojcu (opiekunie prawnym):                       

………………………………………….                                   ………………………………………………

              imię i nazwisko                                                                                                 imię i nazwisko

 

………………………………………….                                   ………………………………………………

          nazwa zakładu pracy                                                                                       nazwa zakładu pracy

 

………………………………………….                                   ………………………………………………

           adres zakładu pracy                                                                                     adres zakładu pracy

 

Poświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych.

 

       …………………………..                      ………………………….                  …………………………..

                miejscowość, data                                                             podpis matki                                                       podpis ojca

                                                                                                    ( opiekuna prawnego)                                      (opiekuna prawnego)

 

III.           Oświadczenie rodziców o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko:

 

a)      Dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę;   TAK  /  NIE  .

b)      Osoby upoważnione do odbioru dziecka:

 

……………………………………………        ………………………………..         …………………….

                       imię i nazwisko                                                              stopień pokrewieństwa                                  tel.  kontaktowy

……………………………………………        ………………………………..         …………………….

                       imię i nazwisko                                                              stopień pokrewieństwa                                  tel.  kontaktowy

……………………………………………        ………………………………..         …………………….

                       imię i nazwisko                                                              stopień pokrewieństwa                                  tel.  kontaktowy

……………………………………………        ………………………………..         …………………….

                       imię i nazwisko                                                              stopień pokrewieństwa                                  tel.  kontaktowy

 

W razie niemożliwości odebrania dziecka po godz.  16:00 – świetlica nie zapewnia dziecku opieki.

IV.         Czas pobytu dziecka w świetlicy:

Dzień tygodnia

Do godziny

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

 

V.       Akceptuję treść regulaminu wewnętrznego świetlicy:

 

            …………………………..                 ………………………….                  …………………………..

                  miejscowość, data                                                           podpis matki                                                       podpis ojca

                                                                                                    ( opiekuna prawnego)                                      (opiekuna prawnego)

 

 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej

 

Komisja Rekrutacyjna  po rozpatrzeniu wniosku rodziców o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej postanawia przyjąć / nie przyjąć .........................................................................................................

                                                                                                           imię i nazwisko dziecka

 

do świetlicy szkolnej z dniem ……………………………………… (wpisać datę).

 

 

            …………………………..                                                   ……………………………………….

                        miejscowość, data                                                                                            podpis  Przewodniczącego Komisji

                                                                                                                                                                lub Dyrektora Szkoły

 WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 

1.      Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

2.      Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

3.      Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy, a także ma możliwość odrabiania zadań domowych.

4.      Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

5.      Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

6.      W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.

7.      Za zaginione telefony i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

8.      Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

9.      Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane oraz numery telefonów są wpisane w karcie zapisu dziecka do świetlicy.

10.W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zapisu dziecka do świetlicy. W takim przypadku rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela świetlicy telefonicznie, a osoba odbierająca  dziecko musi posiadać pisemne upoważnienie od rodziców/ opiekunów prawnych.

11.Świetlica szkolna czynna jest codziennie  do godz.  16.00.

12.Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka ze świetlicy.

 

                                                                           …..........................................

                                                                           …..........................................

                                       Filipowice, dnia.....................................   podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

 

 

 

Rekrutacja dzieci do Oddziału Przedszkolnego

 Tok postępowania rekrutacyjnego

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Filipowicach ogłasza rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego
 2. Przebieg rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego obejmuje
 • Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
 • Prace Komisji rekrutacyjnej

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji;

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego;

c) sporządzenie uzasadnień odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych);

d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

 • Rozpatrywanie przez Dyrektora Szkoły odwołań od wniosków Komisji Rekrutacyjnej
 • Przeprowadzanie rekrutacji uzupełniającej

Rekrutacja podstawowa

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Filipowicach, wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywa się od 15 - 28 marca 2017 r. w sekretariacie szkoły, czynnym do godz. 15.00

 1. Termin rekrutacji podstawowej 15 -28 marca 2017 r.
 2. Termin składania dokumentów:

 

 • deklaracja o kontynuacji przedszkola do 8 marca 2017 r.
 • wniosek o przyjęcie dziecka 15 - 28 marca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 19 kwietnia 2017 r. godz 13.00
Podanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 19 - 21 kwietnia 2017 r. do godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 24 kwietnia 2017 r. godz. 13.00

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego  w Szkole Podstawowej w Filipowicach, wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywa się 22 - 23 maja 2017 r. w sekretariacie szkoły, czynnym do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 9 czerwca 2017 r. godz 13.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 9 - 13 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 14 czerwca 2017 r. godz 13.00

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.