DOKUMENTACJA

REGULAMIN

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIŃSKIEGO

W FILIPOWICACH

Regulamin Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego szczegółowo określa prawa i obowiązki ucznia oraz wynikające z nich uprawnienia Rady Pedagogicznej. Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole , okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Określa zasady współdziałania uczniów i nauczycieli oparte o zrozumienie, życzliwość i szacunek. Tworzy warunki do współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły i samorządności.

I  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

A/ Uczeń ma prawo do:

1. Przejawiania własnej aktywności  w zdobywaniu wiedzy i umiejętności poprzez  czynny udział w zajęciach edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz rozwijanie swoich uzdolnień w różnego rodzaju kołach zainteresowań oferowanych przez szkołę.
2. Zapoznania się z programami nauczania, jego celami i treściami.
3.Właściwie  zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z  zasadami higieny pracy umysłowej. 
4.Opieki wychowawczej i takich warunków pobytu w szkole, które zapewniają bezpieczeństwo.
5. Korzystania z pomocy ze strony dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, nauczycieli, pedagoga szkoły.
6. Wyboru nauczyciela - opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
7. Zgłaszania władzom szkolnym oraz nauczycielom wszelkich propozycji i wniosków związanych ze sprawami uczniowskimi poprzez swoich przedstawicieli.
8. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z poszczególnych przedmiotów, a w szczególności ma prawo:
- znać wymagania i kryteria oceniania z przedmiotów i zachowania oraz zasady klasyfikacji śródrocznej i roczne,
- znać uzasadnienie oceny ustalonej przez nauczyciela,
- znać z tygodniowym wyprzedzeniem termin prac klasowych, co nie dotyczy krótkich sprawdzianów obejmujących materiał co najwyżej trzech poprzednich lekcji,
- pisać tylko jedną pracę klasową w ciągu dnia i nie więcej niż dwie w tygodniu,
-znać oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów, zaś przewidywane oceny śródroczne i roczne na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
9. Na okres świąt kalendarzowych i innych przerw w nauce uczeń powinien być zwolniony od zadań domowych pisemnych ( z wyjątkiem niedziel w przypadku jednej godziny przedmiotu w tygodniu)
10. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych.
11. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, organizowanych zajęć pozalekcyjnych.
12. Reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach sportowych.
13. Nagród i wyróżnień zgodnie ze Statutem Szkoły.
14. Odwoływania się za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego od wymierzonej mu kary.

 

B/ Uczeń ma obowiązek :

1. Godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią.
2. Systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć i nie opuszczać zajęć bez zgody nauczyciela.
3. Szanować godność własną oraz drugiego człowieka.
4. Wystrzegać się nałogów ( palenie tytoniu, picie alkoholu i innych)
5. Dbać o bezpieczeństwo na terenie szkoły (zakaz bójek, biegania, ślizgania się na parkiecie, gdy w piłkę na korytarzach).
6. Troszczyć się o porządek i estetykę pomieszczeń szkolnych, szanować sprzęt szkolny.
7. Nosić dzienniczek ucznia i obuwie zastępcze.
8. Dbać o estetyczny i schludny wygląd na co dzień, a w szczególności:
- nosić jednolity strój uczniowski ( kamizelka z emblematem szkoły), jednolity strój uczniowski obowiązuje na co dzień,  podczas wyjazdów klasowych do kina, teatru, muzeum;
- nie obowiązuje jednolity strój podczas wycieczek turystycznych, zawodów sportowych, dyskotek szkolnych;
- podczas ważnych uroczystości szkolnych obowiązuje odświętny strój szkolny ( chłopcy- biała koszula, czarne lub granatowe spodnie, dziewczęta- biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica.
9. Regularnie uczęszczać do szkoły i nie opuszczać zajęć bez uzasadnionych powodów. Wszystkie nieobecności należy usprawiedliwić u wychowawcy.
10. Informować rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu, czego znakiem jest podpis rodziców pod ocenami i uwagami w dzienniczku ucznia.
11.Godnie reprezentować szkołę, przestrzegać zasad współżycia społecznego.
12. Wykonywać polecenia nauczyciela podczas zajęć, a także podporządkowywać się zaleceniom nauczycieli i innych pracowników szkoły, dotyczących ustalonych zasad zachowania się, przestrzegać porządku i czystości oraz bezpieczeństwa w czasie przebywania w szkole.
13.Nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na wszystkich zajęciach edukacyjnych i podczas sprawdzianów zewnętrznych.
14. Znać Regulamin Oceniania i przestrzegać jego zapisów.
15. Przebywać na terenie szkoły wyłącznie w czasie trwania zajęć, a opuścić trwające lekcje wyłącznie na pisemną prośbę rodzica lub opiekuna.
16. Brać udział w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach.
17. Dbać o bezpieczeństwo, przestrzegać zasad BHP i niezwłocznie powiadamiać pracowników szkoły o dostrzeżonych zagrożeniach i wypadkach.

II  UPRAWNIENIE RADY PEDAGOGICZNEJ  WYNIKAJĄCE Z PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA

 

Za  osiągnięcia w nauce, prace na rzecz społeczności uczeń może otrzymać wyróżnienie  lub nagrodę w sposób przewidziany w Statucie Szkoły.
Za  nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu Szkoły uważa się:
1.Znieważanie innych uczniów, ich rodziców,  Grona Pedagogicznego i innych pracowników szkoły.
2. Uniemożliwianie prowadzenia zajęć.
3. Fałszowanie dokumentów szkolnych ( usprawiedliwień, ocen)
4. Celowe niszczenie i kradzież mienia szkolnego lub prywatnego.
5. Wagarowanie.
6. Chuligaństwo- wszczynanie bójek, awantur, wulgarne słownictwo.
W przypadku takiego zachowania wychowawca klasy wnioskuje do Rady Pedagogicznej o ukaranie ucznia. 
Uczeń taki w żadnym wypadku nie może otrzymać oceny wzorowej, bardzo dobrej i dobrej ze sprawowania.

III PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIA NA TERENIE SZKOŁY.

A/ Procedury lekcyjne

1.Dzieci przychodzą do szkoły zgodnie z planem zajęć.
2. Drzwi wejściowe do szkoły zostają zamknięte o godzinie 8.00.
3. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się przed klasą,( nie przychodzą po nauczyciela do pokoju nauczycielskiego).
4. Podczas lekcji wszyscy dążą do maksymalnego wykorzystania czasu pracy, unikają zachowań, które przeszkadzają innym (na ławce nie trzymają butelek, ciastek, przedmiotów, które nie są pomocami do danej lekcji.)
5. Klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
6. Sygnał do zakończenia lekcji daje nauczyciel a nie dzwonek

B/ Procedury inne niż lekcyjne

1. Nieobecności:
a) Rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w dzienniku elektronicznym bądź pisemnie. Usprawiedliwienie nieobecności uczeń przynosi wyłącznie w ciągu 2 tygodni po ustaniu nieobecności. W przypadku braku usprawiedliwienia w danym terminie nieobecności nie będą usprawiedliwiane.
b) Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnej informacji od rodzica lub prawnego opiekuna.
c) O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.

2. Strój szkolny
a) Wygląd zewnętrzny i ubiór uczniów ma być zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami estetyki i higieny osobistej.
b) W Szkole nie jest dozwolony makijaż, długie lub pomalowane paznokcie, farbowanie włosów i tatuaże.
c) W ciągu całego roku szkolnego uczniowie zmieniają po każdym wejściu do Szkoły obuwie.
d) Na zajęciach w sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe i strój sportowy.
e)Podczas ważnych uroczystości szkolnych obowiązuje odświętny strój szkolny:
            1) chłopcy - biała koszula, czarne lub granatowe spodnie,

            2) dziewczęta - biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica.

f) Uczeń ma obowiązek noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego: Rozpoczęcie i Zakończenie Roku Szkolnego, Święto Edukacji Narodowej, Rocznica Odzyskania Niepodległości, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  Święto Patrona Szkoły, imprez okolicznościowych, po wcześniejszym poinformowaniu uczniów, w związku z grupową lub indywidualną reprezentacją Szkoły (z wyjątkiem zawodów sportowych);

Telefony komórkowe i inne przedmioty wartościowe.

Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz:

1) Korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
2) Nagrywania i rozpowszechniania nagrań dotyczących uczniów, nauczycieli i innych
pracowników Szkoły, przebiegu zajęć oraz przerw międzylekcyjnych i innych związanych z organizacją zajęć.
3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych koniecznością skontaktowania się z rodzicami z przyczyn osobistych, Policją, Pogotowiem Ratunkowym lub Strażą Pożarną, za zgodą nauczyciela lub Dyrektora uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego.

IV BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

Uczniowie mają prawo do:

1.Ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,
2. Uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.
3. Uczniowie podczas przerw mają obowiązek zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie spędzać przerwy w toalecie
4. W czasie zajęć edukacyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły (tzn. od początku pierwszej do końca ostatniej lekcji zgodnie z planem danego ucznia).
5.Uczniowie wchodzą do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,
6. Po ostatniej lekcji w danym dniu uczniowie udają się do szatni, spokojnie ubierają się i opuszczają szkołę.
7. O złym samopoczuciu uczniowie informują wychowawcę, innego nauczyciela.
8. W przypadku, gdy uczniowie przyjdą do szkoły w czasie trwania godziny lekcyjnej, nie wolno przebywać im na korytarzu szkolnym, lecz po przebraniu się, przechodzą niezwłocznie do swojej klasy lub biblioteki.
9. Pracownicy szkoły, mają obowiązek zwracać baczną uwagę na osoby obce znajdujące się na terenie placówki.

V  ZWALNIANIE  UCZNIÓW W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH ORAZ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców
2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców
i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.
2. Zwolnienie ucznia z trwających zajęć lekcyjnych następuje na podstawie pisemnej prośby rodziców/opiekunów lub poprzez wpis  w dzienniku elektronicznym tzw. „Zwolnienia” .
3. „Zwolnienie” w formie pisemnej powinno być napisane na osobnej, luźnej kartce.
4. Zwolnienie musi zawierać:
- dane ucznia, tj.: imię, nazwisko, oraz klasę do której uczęszcza zwalniany uczeń,
- datę i godzinę zwolnienia,

- oświadczenie o treści : „Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne wyjście mojego Dziecka i przejmuję całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka po jego wyjściu ze szkoły.”,
- czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna.

5. Zwolnienia z poszczególnych lekcji w danym dniu ucznia dokonuje wychowawca klasy, wyłącznie po okazaniu przez ucznia kartki ze zwolnieniem, a w czasie jego nieobecności inny nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w chwili, gdy uczeń prosi o zwolnienie.
6. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest dyrektor.
7. Nauczyciel poświadcza zapoznanie się z dokumentem, składając podpis na kartce zwolnienia.
8. Wychowawca lub inny nauczyciel dokonując zwolnienia, zaznacza w dzienniku zwolnienie –„z”  na wszystkich lekcjach, z których uczeń jest zwolniony.
9. Osobiste zwalnianie ucznia z zajęć lekcyjnych, bezpośrednio przez rodziców- wychowawca bądź inny nauczyciel prowadzący zajęcia  w danym oddziale bądź dyrektor szkoły, w zeszycie danej klasy odnotowuje zwolnienie ucznia przez rodzica oraz datę i godzinę opuszczenia przez  ucznia szkoły. Pod sporządzoną notatką podpisuje się nauczyciel i rodzic.
10. Rodzice uczniów mają obowiązek poinformowania wychowawcy o dłuższej niż tygodniowa nieobecności ucznia w szkole w terminie do 3 dni licząc od pierwszego dnia nieobecności.
11. W przypadku braku informacji od rodziców/ ucznia o nieobecności ucznia w szkole powyżej 3 dni, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.
12. Uczeń zobowiązany jest do dostarczenia wychowawcy usprawiedliwienia na pierwszej godzinie wychowawczej po powrocie do szkoły, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od przyjścia do szkoły. Wychowawca nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności ucznia po tym terminie
13.Usprawiedliwienia we właściwej formie wymaga każda nieobecność ucznia, na każdej godzinie zajęć lekcyjnych.
14. Jedyną osobą uprawnioną do odnotowania usprawiedliwienia w dzienniku lekcyjnym jest wychowawca klasy (w razie jego dłuższej nieobecności osoba wyznaczona przez dyrektora).
15. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach lekcyjnych odbywa się poprzez dokonanie zapisu w dzienniku.
16. Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności jest przekazanie wychowawcy odpowiednich dokumentów przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), a w przypadku usprawiedliwienia w formie ustnej przeprowadzenie rozmowy z wychowawcą w trakcie której rodzice (prawni opiekunowi) podadzą pozwalające na usprawiedliwienie przyczyny nieobecności.
17.Pisemne usprawiedliwienia zwolnień i  nieobecności oraz sporządzone notatki przez wychowawcę, są przechowywane w teczkach wychowawcy klasowego

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Opracowano na podstawie:
1.Ustawa Prawo Oświatowe a dnia 14 grudnia 2016r.
2. Statut Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach.
3. Konwencja Praw Dziecka ratyfikowana przez Polskę w 1991 r.