ZDALNE NAUCZANIE 2020/2021

Egzamin - wytyczne 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej


 

Konsultacje dla klasy ósmej: 

Język polski - wtorek 13.45 - 15.25 po 45 minut dla grupy
I grupa Kacper D. Przemysław G. Mateusz K. Kamil K. Jan M
II grupa Oliwia Ł. Dominika N. Zuzanna M. Fabian P. Dominik S.

Matematyka: środa 12.45 - 14.20 po 45 minut dla grupy
I grupa Kacper D. Przemysław G. Mateusz K. Kamil K. Jan M
II grupa Oliwia Ł. Dominika N. Zuzanna M. Fabian P. Dominik S.

Język angielski - czwartek 12.45 - 14.20 po 45 minut dla grupy
I grupa Kacper D. Przemysław G. Mateusz K. Kamil K. Jan M
II grupa Oliwia Ł. Dominika N. Zuzanna M. Fabian P. Dominik S.


 

Zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach   obowiązujące od  26 października 2020r.

 

Podstawa prawna :

  •  art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświatyw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

1. Nauczanie  zdalne z uczniami prowadzone jest  zgodnie z planem lekcji, przy użyciu następujących zasobów:

a)      materiałów autorskich nauczycieli przesyłanych uczniom za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan w postaci dokumentów, zdjęć, skanów  (karty pracy, ćwiczenia, kartkówki, sprawdziany itp.),

b)     dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/,

c)      stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/,

d)     materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,

e)      platform: matlandia, pi-stacja ,matzoo,gov.pl ,aplikacji muzycznych, wordwall.net, quizizz.com,pistacja.tv, epodreczniki.pl, gov.pl/zdalnelekcje i inne,

f)       zajęcia, konsultacje poprzez np. dziennik elektroniczny, pocztę mailową, konsultacje telefoniczne, bądź inne zaproponowane przez nauczyciela

g)      innych niż wymienione materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2. Podstawowym narzędziem do komunikacji między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami będzie dziennik elektroniczny Vulcan, poczta elektroniczna, rozmowy telefoniczne, aplikacje do komunikacji .

 

3.Formy przekazu materiałów edukacyjnych pozostają do decyzji uczących. Mogą to być nagrywane przez nauczycieli filmiki, bądź filmy instruktażowe do danej lekcji. 
W pełni akceptowalne są również materiały w formie elektronicznej(np. Pliki pdf,RTF, doc, pliki dźwiękowe,linki do materiałów itp.).

 

4.Zaleca się wysyłanie zadań na kolejny dzień -1 dzień wcześniej, tak by Rodzic mógł zorganizować nauczanie dziecka przed wyjściem do pracy.

 

5. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.


6.Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.

 

7.Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).


8.W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

 

9. Uczniowie  przesyłają drogą elektroniczną zadania, kartkówki, sprawdziany, wypracowania, referaty, prezentacje, karty pracy (w postaci skanów, zdjęć, plików).

10. Nauczyciel każdorazowo określa, które formy pracy uczniów mają być przesłane do sprawdzenia i w jakim terminie oraz które podlegają ocenie i na jakich zasadach.

11.  Nauczyciel przechowuje wszystkie wiadomości od uczniów, które zawierały formy podlegające ocenie :kartkówki, sprawdziany, wypracowania, karty pracy, referaty  na swojej skrzynce e-mail.

12.Formy podlegające ocenia

a)      -sprawdziany,

b)      -kartkówki,

c)      -testy on line

d)     - karty pracy,

e)      -prezentacje,

f)       -wypracowania,

g)      -referaty,

h)      -prace plastyczne, techniczne,

i)        -dzienniczków ćwiczeń/ aktywności fizycznej

j)        - inne zadania które zostały zlecone do wykonania

13. Przez sprawdzian lub kartkówkę rozumie się formę, na którą po wysłaniu przez nauczyciela uczeń ma określony czas na jej wykonanie i odesłanie na skrzynkę e-mail nauczyciela (np. jedną godzinę).

14. W przypadku uczniów z orzeczeniami i opiniami PPP nauczyciel może indywidualnie dostosować  czas na zrobienie i odesłanie kartkówki czy sprawdzianu.

15. Sprawdziany i kartkówki są zapowiadane poprzez  odpowiedni wpis w terminarzu dziennika elektronicznego Vulcan oraz  wiadomość do uczniów  i rodziców z  zachowaniem zasady, że sprawdziany zapowiadamy tydzień wcześniej, a kartkówki dwa dni wcześniej. W tygodniu nie może być więcej niż trzy sprawdziany.

16. Nauczyciele wpisują do dziennika Vulcan wszystkie planowane działania z uczniami, które uczniowie muszą odesłać: zadania domowe, karty pracy, referaty, wypracowanie, prace plastyczne i techniczne (zdjęcia) wraz z dokładnym terminem ich wykonania dla uczniów .

17. Wszystkie formy pracy uczniów oceniane są zgodnie z kryteriami określonymi w statucie szkoły.

18. W celu zachowania higieny pracy uczniów i równomiernego rozłożenia  czasu pracy ustalono:

a) z przedmiotów: matematyka,j.polski,biologia,chemia,fizyka,geografia,historia,j.angielski,wos,  j.niemiecki, wiedza o społeczeństwie  może odbyć się maksymalnie jedna forma podlegająca ocenie raz w tygodniu.

b) z przedmiotów:  informatyka, religia, edukacja dla bezpieczeństwa, technika, plastyka, muzyka może odbyć się maksymalnie jedna forma podlegająca ocenie raz na dwa tygodnie.

19. Nauczyciele w zadaniach na dany dzień będą uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

20. Prace plastyczno- techniczne powinny być proponowane w takiej formie, aby uczeń mógł wykorzystać materiały dostępne w każdym domu.

21.W czasie zdalnego kształcenia uczniowie klas ósmych będą głównie realizować zagadnienia z przedmiotów egzaminacyjnych. Tematy z innych przedmiotów będą stanowiły dodatek tak, aby znacząco nie obciążać uczniów.

22.W klasach  kl.  1-3  działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada .

23. Nauczyciele kl 1-3 udostępniają rodzicom:
a) linki do stron, za pomocą których uczniom łatwiej będzie zrozumieć nowe treści (np. gov.pl), a także do programów, zabaw on-line; 
b) propozycje wykonania projektów plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów do wyboru;
c) propozycje książek do codziennego czytania, zestawy ćwiczeń ruchowych


24. Nauczyciele kl 1-3 zachęcają rodziców, by włączać dzieci w możliwe do wykonania na ich poziomie wszelkie prace domowe, których przebieg można wzbogacać np. o aspekty matematyczne (obliczanie kalorii produktów użytych do wykonania ciasta, ważenie, odmierzanie, odliczanie), o aspekty związane z ochroną środowiska (np. segregacja śmieci i rozmowa o tym procesie) czy aspekty związane z rozumieniem własnych emocji (np. podczas gier planszowych doświadczanie radości zwycięstwa czy akceptowania przegranej).

25. Rodzice zobowiązani są do zorganizowania dzieciom warunków do nauki w domu, motywowania i wspierania dzieci w systematycznym uczeniu się poza szkołą, a także zadbania o bezpieczeństwo w sieci internetowej.

26. Nad zachowania odpowiednich proporcji między czasem efektywnej nauki i czasem odpoczynku czuwać będą koordynatorzy klas.

27. Koordynatorem w klasie jest wychowawca.

28. Zadaniem koordynatorów jest:

a) monitorowanie terminarza klasy,

b) reagowanie w sytuacji, gdy uczniowie zgłaszają nadmiar zadań do wykonania,

c) monitorowanie odczytywania wiadomości w dzienniku elektronicznym lub poczcie,

d) w razie problemów z komunikacją  z uczniem lub rodzicami zgłoszenie faktu do dyrektora szkoły

29.W miarę możliwości Rodzice powinni  wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

30. Jeżeli uczeń w domu nie posiada komputera lub dostępu do Internetu, zobligowany jest do zgłoszenia tej informacji do Dyrektora Szkoły. W takim przypadku  materiały do nauki będą przygotowane w wersji papierowej.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMATOR DLA RODZICÓW

BHP ZDALNEGO NAUCZANIA

ZASADY OCENIANIA - ANEKS NA CZAS ZDALNEGO NAUCZANIA